Kaluzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Centrum Medyczne sp. z o.o. ul. Kopernika 32, 31 – 501 Kraków,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@kcm.pl,
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, zarządzania wykonywania tych świadczeń oraz zarządzania procesem diagnostycznym i leczniczym:
4) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz Art. 9 ust. 2 lit. h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w szczególności: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz na podstawie zgody, osoby, której dane dotyczą Art. 9 ust. 2 lit. a);
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty jedynie uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz:
• Podmioty współpracujące z administratorem w zakresie wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej, zarządzania wykonywania tych świadczeń oraz zarządzania procesem diagnostycznym i leczniczym,
• Uprawnione organy państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz organy administracyjne.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.