REGULAMIN USŁUG TELEKONSULTACJI DLA

KRAKOWSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O

zwany dalej „Regulaminem”

(obowiązuje od dnia 10 maja 2020 r.)

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usług Telekonsultacji medycznych (zwanych dalej „Usługami”) dla Klientów Krakowskiego Centrum Medycznego w Krakowie – Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-501), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowie– Śródmieścia w Krakowie pod nr NIP 944-17-34-003, REGON 351365600, KRS 0000068437

Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

§2 DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE PRZEZ UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE POJĘCIA NALEŻY ROZUMIEĆ:

1. Telekonsultacja – udzielenie telefonicznej lub za pośrednictwem dostępnych komunikatorów internetowych (Zoom, Skype itp.) porady medycznej/psychologicznej/dietetycznej na podstawie zgłoszenia Klienta przez Lekarza/Psychologa/Psychoterapeutę/Dietetyka świadczącego usługi w KCM ,w tym telekonsultacje.

2. KCM – Krakowskie Centrum Medyczne – Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-501), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowie– Śródmieścia w Krakowie pod nr NIP 944-17-34-003, REGON 351365600, KRS 0000068437.

3. Klient – osoba fizyczna uprawniona do skorzystania z Usługi na podstawie Regulaminu.

4. Lekarz udzielający Telekonsultacji –  osoba uprawniona do wykonywania zawodu lekarza, wskazana przez KCM  do realizacji Usługi.

5. Specjalista – specjalista danej dziedziny nauk medycznych (w tym psychologii, psychoterapii, dietetyki), wskazana przez KCM do realizacji Usługi.

6. Personel Rejestracji KCM – pracownik administracyjny KCM wspierający proces realizacji Usługi.

7. Personel Medyczny KCM – osoba uprawniona do wykonywania zawodu pielęgniarki, rehabilitanta lub ratownika medycznego, wskazana przez KCM do realizacji Usługi.

8. Regulamin – niniejszy Regulamin zasad korzystania z Usług dla Klientów KCM; Jest regulaminem usług świadczonych drogą elektroniczną zgodnie za ustawą z dnia18 lipca 2002 roku Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami.

9. Usługa – konsultacja telefoniczna medyczna specjalistyczna realizowana za pośrednictwem KCM przez Lekarza lub specjalistę w danej nauce medycznej będącej w aktualnej ofercie Telekonsultacji KCM.

§3 DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE PRZEZ UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE POJĘCIA NALEŻY ROZUMIEĆ:

1. Zasady świadczenia Usług określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem 10 maja 2020 r. 2. Usługi są realizowane jednorazowo na podstawie zgłoszenia Klienta spełniającego warunki niniejszego Regulaminu.

§4 KLIENCI

1. Korzystającymi z Usług mogą być tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zakupiły Usługę za pośrednictwem Serwisu www.oplatykcm.pl. Klientem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.

2. Warunkiem otrzymania dostępu do korzystania z Usług jest wybór lekarza lub specjalisty realizującego Telekonsultację w ramach dostępności i opłacenie kosztu wizyty w serwisie www.oplatykcm.pl oraz wskazanie osoby której Usługa ma dotyczyć.

3. Telekonsultacja jest jednorazowa dla każdego Klienta zgodnie z wybranym terminem i godziną.

4. Klient może zrezygnować z korzystania z Usług w dowolnym momencie, lecz nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanej wizyty. Klient musi poinformować o rezygnacji rejestrację KCM w sposób określony poniżej. Klient otrzyma zwrot całkowitej kwoty jaką zapłacił za usługę przelewem na konto, z którego dokonano wpłaty. W przypadku gdy klient nie zachowa 24 godzinnego okresu pomiędzy rozpoczęciem wizyty a Usługą Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów.

5. Rezygnacja z Usługi, zgodnie z  § 4 punkt 4 , wymaga złożenia jednoznacznego oświadczenia wskazującego dane identyfikujące Klienta (imię, nazwisko, data ustalonej wizyty): w formie elektronicznej e-mailem pod adresem: telekonsultacje@kcm.pl lub telefonicznie na numer telefonu 12 430 00 00.

§5 PRZEDMIOT I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są Usługi w rozumieniu regulaminu świadczone przez KCM.

2. Usługa jest realizowana z zachowaniem poniższych zasad:

 1. czas oczekiwania na Usługę nie przekracza daty oraz godziny Telekonsultacji wybranej na etapie zgłoszenia.
 2. usługa realizowana jest w formie konsultacji telefonicznej według wyboru zgodnie z dostępnością terminów podanych przez rejestrację KCM tel. 12 430 00 00.
 3. przed realizacją Usługi Klient może przesłać drogą mailową na adres telekonsultacje@kcm.pl dokumentację medyczną dotyczącą jego stanu zdrowia (tj. wyniki ostatnich badań, opis badań obrazowych (USG, RTG itp.), wypis ze szpitala jeśli dotyczy), w celu omówienia jej z Lekarzem lub Specjalistą udzielającym Telekonsultacji.
 4. Lekarz lub specjalista udzielający Telekonsultacji, po jej zakończeniu może przesłać Klientowi drogą mailową na wskazanym w procesie rejestracji adres email skierowanie na płatne badania, e-recepty pełnopłatne, e-zwolnienie lub opinię/zaświadczenie lekarskie.

3. Rejestracja (w wyjątkowym sytuacjach lekarz lub specjalista, który realizuję usługę) podejmuje maksymalnie 2 (słownie: dwie) próby telefonicznego skontaktowania się z Klientem celem realizacji Usługi w wyznaczonym terminie. W przypadku nieodebrania połączenia przychodzącego na numer podany w procesie rejestracji i braku wcześniejszego kontaktu z rejestracja KCM uznaje się, że wizyta została zrealizowana bez możliwości dochodzenia zwrotu z tytułu niewykonania Usługi.

4. Wartości Usług określa Cennik Usług Telekonsultacji dla Klientów KCM dostępny dla Klienta, łącznie z niniejszym Regulaminem, w formie elektronicznej na stronie www.oplatykcm.pl.

5. Klient zobowiązuje się ujawnić Lekarzowi/Specjaliście udzielającemu Telekonsultacji lub Personelowi Medycznemu KCM wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla realizacji Usługi, kopie dokumentacji medycznej i wyniki badań. Klient zobowiązuje się również ujawnić Lekarzowi/Specjaliście udzielającemu Telekonsultacji lub Personelowi Medycznemu KCM wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć wpływ na realizację Usługi.

6. Standardowy czas trwania Usługi zostanie podany przez pracownika rejestracji KCM.

§6 PŁATNOŚĆ

1. Płatność za Usługę w serwisie www.oplatykcm.pl może być realizowana w następujący sposób:

 1. poprzez płatność internetową na stronie oplatykcm.pl dokonując zakupu przy pomocy systemu płatności PayPro,
 2. przelew tradycyjny.

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§7 OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. KCM nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o błędnie dane i informacje podane przez Klienta podczas rozmowy z Personelem Medycznym KCM, Personelem Rejestracji, Lekarzem/ Specjalistą KCM.

2. KCM nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Klienta na podstawie przekazanych podczas telekonsultacji przez Lekarza lub Specjalistę KCM informacji oraz zaleceń.

3. KCM nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych wyłączna odpowiedzialność spoczywa na Kliencie.

4. KCM nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje uniemożliwiające prawidłowe świadczenie Usługi, które są wynikiem działania siły wyższej, awarii linii telefonicznej lub energetycznej, a także braku prezentacji numeru lub błędnego numeru telefonu w formularzu płatności internetowej, umożliwiającym identyfikację Klienta.

§8 DANE OSOBOWE KLIENTA

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Krakowskie Centrum Medyczne Sp z.o.o z siedzibą w Krakowie.

2. Dane osobowe, w tym dane wrażliwe o stanie zdrowia Klienta, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o RODO, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Krakowskie Centrum Medyczne, ul Kopernika 32 31 – 501 Kraków informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: Ochrona danych osobowych oraz Polityka prywatności

4. Dane Klienta dokonującego zakupu usługi zgodnie z umową zawartą z ProPay (DotPay) zostaną przekazana do powyższego operatora płatności. Regulamin ochrony danych osobowych serwisu DotPay dostępny jest TUTAJ.

§9 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Klientom przysługuje prawo do korzystania z Usług wskazanych w § 5, za pośrednictwem KCM, dostępnego pod numerem telefonu 12 430 00 00, dostępnym z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

2. Aby skorzystać z Usług Klient jest zobowiązany podać Rejestracji KCM lub w formularzu opłata na stronie www.oplatykcm.pl następujące dane:

 1.  swoje imię i nazwisko,
 2. imię i nazwisko osoby której konsultacja dotyczy,
 3.  numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Klientem,
 4. aktualny adres email,
 5. adres: ulica, nr, kod pocztowy, miasto.

3. Jeżeli Klient nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 2, KCM może odmówić organizacji świadczeń określonych w § 5, jeżeli uniemożliwia to ustalenie uprawnienia danej osoby do korzystania z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

§10 REKLAMACJE

1. Klienci mają prawo do wniesienia reklamacji do KCM. Reklamacja może być złożona:

 1. w formie pisemnej (przesyłką pocztową na adres Krakowskie Centrum Medyczne w Krakowie Sp. z o.o., 31-501 Kraków, ul. Kopernika 32 „Dział Reklamacji”),
 2. ustnie (telefonicznie) pod numerem telefonu 12 430 00 00,
 3. osobiście w siedzibie spółki Krakowskie Centrum Medyczne w Krakowie Sp. z o.o., 31-501 Kraków, ul. Kopernika 3 lub w formie elektronicznej e-mailem pod adresem: kcm@kcm.pl.

2. KCM udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku informacji, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie oraz w miejscu wskazanym w ust. 1 powyżej. Na żądanie Osoby składającej reklamację KCM może udzielić odpowiedzi, o której mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej niniejszego artykułu, KCM wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności od ustalenia, których zależy rozpatrzenie reklamacji, a także określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

3. Osoba składająca reklamację ma dodatkowo możliwość wystąpienia o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

§11 FAKTURA ELEKTRONICZNA

1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych Usług automatycznie zgłasza żądanie otrzymania faktury zamiast paragonu fiskalnego. Jednocześnie, wyraża on zgodę na otrzymywanie faktury (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

2. Faktura elektroniczna będzie przesyłana jako załącznik w formacie PDF (PortableDocument Format) do wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu zamówień usługi. Format PDF (PortableDocument Format) gwarantuje autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści. W celu spełnienia obowiązku czytelności i integralności treści faktury, system poprzez wprowadzone systemy kontrolne zapewnia, że dane pierwotnie wprowadzone na fakturze nie zostały zmienione – istnieje możliwość sprawdzenia daty ostatniej modyfikacji. Za datę skutecznego doręczenia faktury uznawana jest data zarejestrowania wysyłki na serwerze pocztowym Sprzedawcy – dotyczy to www.kcm.pl Krakowskiego Centrum Medycznego w Krakowie – Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-501), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowie– Śródmieścia w Krakowie pod nr NIP 944-17-34-003, REGON 351365600, KRS 0000068437 zarówno faktur jak i faktur korygujących oraz duplikatów. Dowodem dostarczenia wiadomości zawierającej fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, będzie automatyczne potwierdzenie doręczenia wygenerowane przez serwer pocztowy Klienta.

3. KCM nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Klienta, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od KCM, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem podania przez Klienta nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej; utraty prawa korzystania przez Klienta ze wskazanego adresu poczty elektronicznej; zakwalifikowania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna jako spam; braku dostępu Klienta do połączenia internetowego; usunięcia przez Klienta wiadomości, do której załączona została faktura elektroniczna; uznania przez Klienta załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym. KCM nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

4. Akceptacja Klienta w przedmiocie przesyłania faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej nie wyłącza prawa KCM do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach problemów technicznych uniemożliwiających przesłanie faktur w formie elektronicznej. KCM może z przyczyn technicznych lub z innych przyczyn niezależnych od niego zawiesić lub zakończyć przesyłanie faktur elektronicznych.

5. Klient może zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który przesyłane są faktury elektroniczne na adres telekonsultacje@kcm.pl W przypadku braku powiadomienia KCM przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Korzystanie z Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd zgodnie z właściwością ogólną.

4. Zmiany niniejszego Regulaminu będą przekazywane Klientom w formie pisemnej na 30 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Klient może pisemnie zrezygnować ze świadczenia Usług w terminie określonym jako termin obowiązywania nowego regulaminu. Brak wypowiedzenia umowy po otrzymaniu zmian regulaminu będzie rozumiany jednoznacznie jako akceptacja tych zmian.